jakt

Om Sinclairsholm Gods

Sinclairsholm är ett gammalt gods där det idag driver jord- och skogsbruk, svinproduktion, samt nichverksamhet av sparrisodling och julgranar. Arealen är ca 950 ha bestående av 310 ha åker, 600ha produktiv skog och 40ha övrigt.

2004 startade maskinverksamheten Sinclairsholm Maskin, som erbjuder slitdelar av högsta kvalitet till i första hand jordbrukare .Utvecklingen har varit mycket possitiv med en årlig tillväxt på ca 30%. Detta har medfört en rekonstruktion av driften Jordbruket med växtodling utarrenderat och drivs av Johannes Barnekow, Svinproduktionen utarrenderat till Magnus Sjöberg Skog, sparris, julgranar och Sinclairsholm Maskin drivs av Johan & Inger Barnekow.

Sinclairsholm och dess historia

Invid Almaån i Göinge, Gumlösa socken och Hässleholms kommun ligger Sinclairsholms gods.
Genom tre byten och köp 1613, 1614 och 1620 förvärvade länsmannen på Landskrona slott danska riksrådet och riddaren Anders Sinclair Gumlösa, Sörby, Norra Sandby och halva Kviinge socken och skapade då en egendom som gavs namnet Sinclairsholm.
Långt före hans tid hade herremän bott i den vänliga Almaåns dalgång. Ännu längre tillbaka i tiden skymtar gestalten av en man, Trugot Ketilson, som genom sin gärning framstår som en av sin tids stormän. Det var han som i slutet av 1100- talet lät bygga den märkliga Gumlösa kyrka. Nordens äldsta daterade tegelbyggnad och som idag ser likadan ut som när den invigdes 1192.

1643 såldes godset till Joakim Beck till Torup, men måste i sin tur efter sju år sälja det, ruinerad av de många industriella anläggningar han grundade i Skåne. Ny ägare blev Jörgen Marsvin till Restrup, men densamme sålde i sin tur när Skåne blivit svenskt till Landshövdingen i Kristianstad och Blekinge län Håkan Skytte 1667.

Inom familjen Skytte fanns godset till 1823 då det såldes till Friherre Fredrik Gyllenkrook och dagens ägare Johan Barnekow är sjätte generationen.
Den av Sinclair uppförda gården förstördes under danska kriget 1709-10 då general Reventlow en tid hade sitt högkvarter på gården. Major Karl Henrik Skytte lät 1734 uppföra en ny huvud byggnad på den gamla grunden och därtill två separata flyglar. Det är detta hus Linné beskriver på sin skånska resa 1749. Huvudbyggnaden drabbas av brand 1788 och byggs upp av timmer som skänkt av Gustav III från kronoskogarna i norra Skåne. Det blir ett timrat envåningshus som reverterats och taket är brutet. 1820 byggs en frontespis och på 1860-talet byggs huset om i fransk chateau stil. 1956 byggde Carl Barnekow om huset efter de ursprungliga ritningarna men behöll det franska taket.

Ekonomibyggnaderna som finns idag är från 1860-talet. Då de äldre byggnaderna revs och de nya uppfördes längre ifrån huvudbyggnaden och Gumlösa kyrka hamnade i mitten.

Sinclairsholm   |   288 90 Vinslöv   |   0451-33015   |   johan@sinclairsholm.se